Wednesday, March 7, 2007

เรียนเชิญผู้ค้าสลากและคนเดินโพยทั่วประเทศ

ครั้งนี้จะเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ที่สุดของเรา จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมการประชุมครั้งนี้

วันและเวลา : วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2550 เวลา 9:00 น.

สถานที่ : กรุงเทพ

รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

Thursday, February 8, 2007

ชี้แจงสถานการณ์สลากบนดินปัจจุบัน


กการที่กฤษฏีกาตีความเรื่องสลากบนดินเมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมาทำให้เราพี่น้องผู้ค้าสลากโล่งอกไปได้ในขั้นหนึ่ง

ว่าพวกเราพ้นจากการเป็นเหยื่อทางการเมืองแล้วแต่ก็ใช่ที่จะสบาย
ใจได้หมดเพราะขณะนี้ขั้นตอนทั้งหมดเหมือนกลับไปเริ่มนับหนึ่งกัน
ใหม่
เรื่องถูกส่งกลับไปเริ่มที่กระทรวงการคลังให้เสนอกฏหมายที่แก้ไข
แล้วเข้าสู่สนช.อีกครั้งซึ่งยังไม่ทันเริ่มก็ดูเหมือนว่าจะกลับเข้าสู่
วัฏจักรเดิม คือท่านมหาจำลองออกมาคัดค้านแล้วเดี๋ยวก็จะตามด้วยกลุ่ม
องค์กรต่างๆตามออกมาต่อต้านเหมือนเดิม..ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะต้องแก้ไขโดยการชี้แจงให้กับคนทั้งหลายที่
ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้หรือมองโลกในด้านเดียว..เข้าใจความเป็นจริงในสังคม
เราจะต้องไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนที่เคยทำมา คือกล้าๆกลัวๆหรือเสมือน

ทำไม่จริง

ดังนั้นพี่น้องผู้ค้าสลากจะต้องไม่วางใจกับเรื่องเหล่านี้และคิดว่ามันจะจบแล้ว

ครั้งนี้พวกเรามีโอกาสในการแก้ตัวอีกครั้งพวกเราจะต้องต่อสู้จนกว่า
จะมีประกาศอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลและจะต้องออกไปแสดงพลัง
ให้มากกว่าเดิม
ออกไปสื่อความเข้าใจให้กับพวกเขามากกว่าเดิมและเข้มขึ้นกว่าเดิม
เราจะไม่พลาดอีกแล้วเพราะนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเรา

กลุ่มเครือข่ายผู้ค้าสลาก 3 ตัวและ 2 ตัว

ที่มา
กลุ่มเครือข่ายผู้ค้าสลาก 3 ตัว 2ตัว เกิดขึ้นเมื่อมีคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุลสั่งให้สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล
งดการจำหน่ายสลาก 3 ตัว 2 ตัว หรือ หวยบนดินกลุ่มผู้แทนและผู้เดินโพย
จึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อเรียกร้อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม และ
จะทำให้ผู้ประกอบอาชีพนี้เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากการที่รัฐบาล
ตั้งใจจะเอาผิดกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียว โดยไม่เคยคำนึงถึงความเสียหาย

ที่เกิดกับผู้ประกอบอาชีพค้าสลากฯจำนวน ๓-๔แสนคน

ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าสลากฯที่ไม่เห็นด้วยและได้รับผลกระทบจึงรวมตัว
กันขึ้นโดยมีคุณวรวุฒิ กมลวิทยานนท์ และคณะบุคคลที่เป็นแกนนำกลุ่ม
ดำเนินการเรียกร้องด้วยการประท้วง,การปราศรัย,ยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้อง
ขอความเห็นใจและความเป็นธรรมตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกียวข้อง

กับเรื่องนี้

แต่มาจนถึงขณะนี้กลุ่มเครือข่ายฯเราเล็งเห็นว่าสถานการณ์เริ่มเร่งเร้าเข้ามา
สู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว เป้าหลักอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะ

ต้องยื่นแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สำนักงานสลากฯ พ.ศ.๒๕๑๗ ให้กับทางสนช.
พิจารณาแก้ไขและให้ความเห็นชอบ แต่เป็นที่ทราบกับดีอยู่แล้วว่าในสนช.
มีกลุ่มบุคคลที่จ้องจะโจมตี รวมถึงต้องการล้มร่าง หวยบนดิน ให้ตกไป
ดังนี้
เราจึงต้องการแรงกำลัง จากทุกท่านเพื่อมาประสานกำลังเป็นกลุ่มก้อน ,
เป็นเครือข่าย,เป็นกำลัง ที่ยิ่งใหญ่เพื่อไปต่อต้านอำนาจภายใน สนช.
ซึ่งถ้า
เราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเรา

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการติดต่อกลับจากท่าน
เพื่อสร้างพลังต่อสู้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจากนี้ไปไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น


หลักการ
- กลุ่มเครือข่ายผู้ค้าสลากฯจะดำเนินการต่อสู้โดยใช้วิธีการประท้วง ,
เดินขบวน,ปราศรัย ,ยื่นหนังสือแสดงความเดือดร้อน,ยื่นหนังสือขอ
ความเป็นธรรม
และวิธีการเชิงรุกอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการจำหน่ายสลาก ๓ ตัว ๒ ตัว

- ดำเนินการในระบบกรรมการและตัดสินใจเป็นหมู่คณะโดยใช้เสียงส่วน
ใหญ่คือ สองในสาม
- กระทำการโดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
- มีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้มีการจำหน่ายสลาก ๓ ตัว ๒ ตัวเท่านั้น
ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง,สำนักงานสลากหรือเอกชนที่มีผลประโยชน์
ใดๆทั้งสิ้น

- ชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้กับกรรมการและสมาชิก
ได้ทราบทั้งเป็นเอกสารและทางวาจา
- ป้องกันผู้ฉวยโอกาสเข้ามาหาผลประโยชน์จากการดำเนินงานในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
1. ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมอันพึงได้ของผู้ค้าสลากฯ
2. สร้างพลังเพื่อต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. สร้างความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีในหมู่คณะ

วิธีการ
- ประท้วงโดยใช้วิธีการประท้วงที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
- สร้างระบบเครือข่ายที่จะใช้ในการติดต่อกับผู้ค้าสลากฯทั้งประเทศ
- ประท้วงโดยยึดหลักเรื่องดำเนินไปถึงไหนเราไปประท้วงที่นั่น
เพื่อเป็นการเร่งขั้นตอนให้เร็วที่สุด
- สร้างรูปแบบและวิธีการประท้วงที่หลากหลาย

เหตุผล
สลาก 3 ตัว 2 ตัว นั้นเราทำกันมานานจนกลายเป็นทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม เมื่อมีกฎหมายรองรับก็จะทำให้เราประกอบอาชีพนี้ได้อย่าง
ถูกต้องยาวนาน ถ้านำการเมืองเขามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็จะไม่มั่นคง
เปรียบ
การเมืองเหมือนไม้ที่ต้องผลัดใบตามฤดูกาลซึ่งมันไม่แน่นอน
เราขอสู้ด้วยวิถีทางที่ยั่งยืนน่าจะดีกว่า อีกทั้งหวยบนดินก็เป็นทางเลือกที่
จะเข้าไปถ่วงดุลในระบบใต้ดิน
,
ระบบอิทธิพล ,ระบบส่วยต่างๆ
ด้านผล
กำไรยังนำกลับมาพัฒนาการศึกษาเป็นทุนการศึกษากับเด็กๆอีกมาก
มาย
บางส่วนยังนำกลับมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมได้อีกด้วย
เช่นนี้แล้ว
เรายังจะไม่สู้อีกหรือ?หรือว่าจะรอให้ยุคอิทธิพลมืดกลับมา

รายชื่อ กลุ่มเครือข่ายผู้ค้าสลาก 3 ตัวและ 2 ตัว

1. คุณ วรวุฒิ กมลวิทยานนท์
2. คุณ ภัทระ อิทธิธนะธิมา
3. คุณ กานต์ อมรศิริพาณิช
4. คุณ จักกฤษ โฆษิตเสรีวงศ์
5. คุณ ณัฐชัย รัชนานุสรณ์
6. คุณ ปรีชา จิระสิทธิกร
7. คุณ วรรณะ หอกันยา
8. คุณ ชัยวัฒน์ ระวีแสงสูรย์
9. คุณ พรทิพย์ แหลมไพศาล
10.คุณ น้อย ก๋างาม
11. คุณ บุญมี ศรีประเสริฐ
12. คุณ ลัดดาวัลย์ ภาณุพันธ์
13. คุณ สุภาภรณ์ คงแดง

* เสียงสะท้อนจากหวยบนดิน *

นับ.......จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา ๑๓๓ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชา

นุญาตให้ออก ลอตเตอรี่เป็นครั้งแรก(พ.ศ.๒๔๑๗)จนถึงวันที่ สนง.

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการสถาปนาเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อ ๕ เม.ย.

๒๔๘๒ และได้มี พรบ. สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.๒๕๑๗ กำหนด

ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล จนเมื่อมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖

เห็นชอบโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว ๒ ตัว ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ โดยมอบหมายให้สนง.สลากฯ เป็นผู้ดำเนินการ

จึงเกิดมีหวยบนดินขึ้นและได้มีการจำหน่ายงวดแรก คือในงวดวันที่

๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา รวมเวลาในการจำหน่าย ถึงวันที่มีการสั่ง

ให้งดจำหน่ายก็ประมาณ ๓ ปีกว่าซึ่งมันได้กลายเป็น อาชีพๆหนึ่งของคน

ในสังคมไทยเข้าไปแล้ว

หวยบนดิน กลายเป็นแพะรับบาปจากบาปกรรมที่เรามิได้ก่อมิได้มีส่วน

รู้เห็น กับการกระทำใดๆทางการเมืองเลยแม้แต่น้อย มิหนำซ้ำยังเป็นผู้

บริสุทธิ์ที่เดือดร้อน และเสียหายจากการถูกงดจำหน่ายและถูกโจมตีจาก

หลายฝ่ายทั้งใน ที่มืดและในที่สว่างรวมถึงฝ่ายที่จ้องจะฉวยโอกาสเอา

เปรียบประชาชนร่วมสหบาทาโดยบุคคลที่ต้องการชื่อเสียงพวกอยากดัง

บางคนสำคัญตนผิดว่าเป็นผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายสังคมไทยได้ยกเอาศีลธรรมนำ

หน้าเขามาอ้างโดยไม่ดูความเป็นจริงในสังคมเลย ตั้งประเด็นสังคมเสื่อม

โทรม,มอมเมาสังคม,มอมเมาเยาวชน ,จะทำให้คนยากจนลง ถ้าสังคมจะ

เสื่อมโทรมคงจะไม่มาเสื่อมเอาไอ้ตอนที่เราขายหวยบนดินกันเพียงแค่ ๓ ปี

หรอก ตลอดระยะเวลา ๑๓๓ ปีเขาเล่นหวย,ซื้อสลากกินแบ่งฯ,แทงหวย

ใต้ดินกันทุกซอกทุกซอย จนอาจหาพื้นที่ในประเทศไทยที่ไม่มีหวยใต้ดิน

ไม่ได้อีกแล้ว

มอมเมาสังคมและเยาวชน
ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าพวกเราไม่ต้องการขายหวยบนดินให้เยาวชนแม้แต่น้อย
เด็กๆ
,
นักศึกษาและเยาวชนไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการจำหน่ายหวยบนดิน
ของเราเลย
และจากการขายมา ๓ ปีกว่าของพวกเราก็พบว่าเด็กๆที่มาซื้อหวยมีจำนวน
คิดเป็นอัตราส่วนแล้วน้อยมากๆบางงวดและหลายๆงวดก็ไม่พบว่ามีเด็กมา
ซื้อแต่อย่างใด และที่มีนั้นก็เกิดจากผู้ใหญ่ฝากมาซื้อทั้งสิ้น
ทั้งนี้เพราะเหตุว่าพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ฝักใฝ่เลขเด็ดเลขดังหรือ
ต้องการมีโชคมีลาภเหมือนผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะหมกมุ่นติดใจการเล่นเกมส์เพื่อ

ความสนุกสนานแบบเด็กๆมากกว่า

เราต้องการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ใหญ่ที่ซื้อหวยใต้ดินอยู่แล้ว เขามีกำลังซื้อๆ
ที่ละหลายร้อยบาท พวกเราจะมาวิ่งขายให้กลุ่มเยาวชนที่มีกำลังซื้อน้อย
ทำไม แต่ถึงอย่างไรก็ดี การซื้อหวยบนดินที่ผ่านๆมาก็ไม่มีแรงจูงใจถึงขนาด
ทำให้ผู้ซื้อๆจนหมดกระเป๋าแน่ๆ คงจะไม่มีใครตั้งใจซื้อหวยจนหมดเนื้อหมด
ตัวไม่เหลือไว้กิน ข้าว ,ไว้ใช้สอย ,ใช้ดำรงชีวิตประจำวัน ผิดกับหวยใต้ดินที่

ซื้อในระบบเงินเชื่อแทงก่อนจ่ายทีหลังงวดชนงวดซื้อโดยไม่มีขอบเขตเป็น

หนี้เป็นสินต่อเนื่องทำงานใช้หนี้กับไม่ไม่หมด อย่างไหนจะจนกว่ากัน?

โดยประเด็นนี้ยังมีผลวิจัยจากนักวิชาการสนับสนุนด้วยว่าเงินที่คนนำมาซื้อ

หวยบนดินนั้นเป็นเงินที่ดึงมาจากการซื้อหวยใต้ดินเป็นส่วนมาก ถ้าจะให้

เห็นแก่ประโยชน์แก่สวนรวม เห็นควรให้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อหวยและ

พฤติกรรมของผู้เล่นหวยนำมาศึกษาแล้วหาหนทางเยียวยารวมถึงชักจูงให้

นำเงินเข้ามาเป็นเงินออมหรือเงินลงทุน

ขืนปล่อยให้เงินส่วนนี้ตกไปอยู่กับหวยใต้ดิน ,ผู้มีอิทธิพล ,ส่วย จะทำให้มี
อำนาจเพิ่มมากขึ้น และทำลายได้ยากมากขึ้นอีกด้วย เป็นเช่นนี้แล้วยังมีผู้ที่

ไม่มองความจริงความเป็นไปของสังคมอย่างท่านมหาฯ ๕ ขัน ท่านค้าน

แบบไม่ดูเหตุผล ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรท่านว่าท่านมีธงอยู่ในใจแล้ว

( อัตตาล้วนๆ ) ท่านเคยให้สัมภาษหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.

๒๕๔๙ว่าขอให้ประชาชน ได้ออกความเห็น เพราะเป็นเจ้าของประเทศ

พวกเราไม่ผูกขาดเป็นเจ้าของประเทศซึ่งถ้าผลออกมาว่า คนส่วนใหญ่ใน

ประเทศเขาต้องการให้มีหวยบนดิน ท่านจะว่าอย่างไร ท่านจะฟังความเห็น

ของคนส่วนใหญ่บ้างได้ไม๊ เรื่องนี้มันอยู่ที่ใจท่าน แต่เราอยากบอกท่านว่า

สังคมอุดมคติในความคิดของท่านไม่มีจริง เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนในสังคม

จะไม่เล่นการพนัน,ไม่มีอบายมุข เป็นสังคมที่สมบูรณ์เกินความจริงมาก

เกินไป เพราะเมื่อไม่มีหวยบนดินเขาก็จะกลับไปหาหวยใต้ดินกันหมด
เสียดายโอกาสที่จะทำให้หวยใต้ดินอ่อนแอจนอาจที่จะล้มระบบหวยใต้ดิน

ได้ เสียดายเงินที่จะมาเป็นรายได้ของประเทศและเงินที่จะนำมาเป็นทุนการศึกษา
ให้กับเด็กยากจน ในอนาคตหวยใต้ดินก็คงจะเจริญรุ่งเรืองกันต่อไป

ขอให้ประชาชนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอะไรดีสำหรับท่านอย่า
หลงงมงายจนไม่มองความเป็นไปในสังคม

เลือกเอาว่าจะเอา
หวยบนดินนำรายได้มาสู่สังคมหรือหวยใต้ดินเอาเงินเข้ากระเป๋าเจ้ามือ

ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัด ยุติธรรม


Friday, February 2, 2007

กฤษฎีกาตีความแล้ว ว่าการแก้กฎหมายหวยบนดิน ไม่เือื้อรัฐบาลเก่า

ก็เป็นอันว่าทราบผลการตีความของกฤษฎีกาไปแล้วนะครับว่า หวยบนดินมีโอกาสกลับมาอีกครั้ง

แต่พวกเรายังจำเป็นต้องรวมตัวกันอีกในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อผลักดันให้ส่วนอื่นๆเช่น สนช. และ ผู้มากด้วยไอเีดียแบบจินตนาการ ยอมรับในความเป็นจริงของสังคม เสียที

เลิกชี้แต่ข้อเสียเพื่อล้มล้างหวยบนดิน แต่แกล้งมองไม่เห็นการเฟื่องฟูของหวยใต้ดิน อันจะทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆกลับมาอีก รวมทั้งเงินอุดหนุนเยาวชนด้านการศึกษาที่ต้องถูกตัดหายไป
และที่สำคัญคือกลุ่มประชาชนที่อาศัยการขายหวยบนดินยังชีพ ที่ต้องเดือดร้อนจากรายได้ที่ขาดหายไป กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีความผิดใดๆ แต่ต้องมาสังเวยกับไอเดียบรรเจิดของใครบางคน

สังเวยเต็มๆ เดือดร้อนกันสุดๆ แต่ท่านที่ออกมาค้านเหล่านั้น ไม่เคยที่จะเหลียวมองสักนิด ผิดวิสัยของการทำตัวเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้่างไกลอย่างประหลาด

Friday, January 26, 2007

อังคารที่ 30 มค.นี้ 9 น. ไปร่วมชุมนุมหน้ารัฐสภา

วันอังคารที่ 30 นี้ เวลา 9:00 น. เชิญร่วมชุมนุมหน้ารัฐสภา ข้างเขาดินจุดเดิม

สละเวลาของท่านมาร่วมชุมนุมกับเรา ถ้ามาไม่ได้ ก็กรุณาบอกต่อให้คนเดินโพย หรือ เพื่อนๆในกลุ่มของท่าน
มาร่วมด้วยก็ได้

ช่วยๆกันนะครับ งานนี้ถ้าเราไม่ช่วยกัน อย่าหวังว่าใครจะมาเห็นใจเลยครับ

Monday, January 22, 2007

จดหมายยื่น นายกฯ และ สนช.

ขออนุญาต เผยแพร่ เนื้อหาในจดหมายที่กลุ่มผู้ค้าหวยบนดิน นำโดยคุณ วรวุฒิ ได้ทำหนังสือ ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และ สนช. ในวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขายหวยบนดิน(3ตัว2ตัว)
วันที่ 17 มค. 2550
เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากข้าพเจ้าตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขายหวยบนดิน ประกอบด้วย ผู้แทนจำหน่าย คนเดินโพย ผู้รับจ้างพิมพ์ ผู้ส่งเอกสาร และผู้ประกอบอาชีพต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งระงับการจำหน่ายหวยบนดิน
ทำให้บุคคลดังกล่าวเบื้องต้นได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจนเกิดเป็นปัญหาคนตกงาน ขาดรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาค่าครองชีพ เกิดหนี้สินพอกพูนอย่างต่อเนื่อง เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนคนซื้อล็อตเตอรี่ เพราะในปัจจุบันราคาของล็อตเตอรี่สูงมาก และทำให้รัฐขาดรายได้ แทนที่จะมีรายได้ในการนี้ไปสนับสนุนกิจการทางภาครัฐ กับเมื่อหยุดการขายหวยบนดินทำให้ เงินที่สมควรเป็นของรัฐบาล กลับเปลี่ยนทิศทาง ไปสนับสนุนหวยใต้ดินโดยตรง เป็นการสร้างอิทธิพลคนกลุ่มน้อยที่ขายหวยใต้ดิน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอทราบผลภายในวันที่ 30 มกราคม 2550 นี้ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายวรวุฒิ กมลวิทยานนท์