Wednesday, March 7, 2007

เรียนเชิญผู้ค้าสลากและคนเดินโพยทั่วประเทศ

ครั้งนี้จะเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ที่สุดของเรา จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมการประชุมครั้งนี้

วันและเวลา : วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2550 เวลา 9:00 น.

สถานที่ : กรุงเทพ

รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง